Przejdź do treści

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

„przepisy czytelników kropka tv”

(dalej zwany „Regulaminem”)

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Przepisy Czytelników Kropka TV” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Petstar Król sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-515), przy ul. Żurawiej 22/615,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000619086, NIP: 7010578514, REGON: 364494997 (dalej zwana „Organizatorem”).
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej www.kropkatv.pl.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca autorem przepisu zgłaszanego przez nią w Konkursie.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, ani członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
 6. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności wskazanych w Regulaminie. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

2.    czas trwania konkursu

 • Konkurs jest organizowany w dniach od 7 listopada 2022 r. na czas nieoznaczony. O zakończeniu czasu trwania Konkursu Organizator poinformuje na łamach czasopisma „Kropka TV” z co najmniej 1-miesięczym wyprzedzeniem.
 • Organizator ogłosi zwycięzców (imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejsce zamieszkania) danej edycji Konkursu w terminie 15 dni od dnia zakończenia tej edycji Konkursu poprzez ogłoszenie na łamach czasopisma „Kropka TV”.

3.    Zgłoszenie Do Konkursu

 • Do Konkursu mogą zostać zgłoszone przepisy kulinarne na dowolną potrawę stworzone przez uczestnika – autora przepisu, które nie były wcześniej publicznie prezentowane w jakimkolwiek medium, w szczególności w prasie ogólnopolskiej lub lokalnej lub w Internecie (w tym na portalach społecznościach), ani nagradzane w jakichkolwiek konkursach, plebiscytach lub innych.
 • Żeby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien:
 • w przypadku przesyłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej:

wejść na stronę internetową www.kropkatv.pl

i ściągnąć znajdujący się na wymienionej stronie formularz zgłoszeniowy. Następnie uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres email: przepis@kropkatv.pl, wpisując w tytule wiadomości „Mój przepis”. Formularz zgłoszeniowy powinien zostać przesłany jako załącznik do wiadomości email (w formacie word lub pdf, w tym jako skan);

wraz z formularzem zgłoszeniowym uczestnik powinien przesłać:

 • przepis kulinarny swojego autorstwa na dowolną potrawę. Przepis powinien zawierać: rodzaj potrawy (np. zupa, drugie danie, deser), nazwę potrawy, wykaz składników niezbędnych do przygotowania potrawy wraz z podaniem ilości każdego z nich, sposób przygotowania potrawy, czas przygotowania potrawy; i
 • zdjęcie (zdjęcia) potrawy, na którą uczestnik przesłał przepis (przesłanie zdjęcia jest obowiązkowe). Zdjęcie powinno odpowiadać następującym parametrom: rozdzielczość co najmniej 200 dpi, rozmiar nie mniejszy niż 500 kB, a zdjęcie powinno być wykonane w poziomie;
 • uczestnik może ponadto przesłać swoje zdjęcie. Zdjęcie powinno odpowiadać następującym parametrom: rozdzielczość co najmniej 200 dpi, rozmiar nie mniejszy niż 500 kB;

b.    w przypadku przesyłania zgłoszenia za pomocą tradycyjnej poczty:

 • wejść na stronę internatową www.kropkatv.pl i wydrukować znajdujący się na wymienionej stronie formularz zgłoszeniowy. Następnie uczestnik powinien wypełnić wydrukowany formularz zgłoszeniowy i przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy listownie na następujący adres: redakcja „Kropka TV”, ul. Żurawia 22/615, 00-515 Warszawa z dopiskiem „Mój przepis”;

wraz z formularzem zgłoszeniowym uczestnik powinien przesłać:

 • przepis kulinarny swojego autorstwa na dowolną potrawę. Przepis powinien zawierać: rodzaj potrawy (np. zupa, drugie danie, deser), nazwę potrawy, wykaz składników niezbędnych do przygotowania potrawy wraz z podaniem ilości każdego z nich, sposób przygotowania potrawy, czas przygotowania potrawy; i
 • zdjęcie (zdjęcia) potrawy, na którą uczestnik przesłał przepis (przesłanie zdjęcia jest obowiązkowe). Zdjęcie powinno mieć rozmiar 13 x 9 cm;
 • uczestnik może ponadto przesłać swoje zdjęcie. Zdjęcie powinno odpowiadać następującym parametrom: rozdzielczość co najmniej 200 dpi, rozmiar nie mniejszy niż 500 kB.

3.3  W przypadku, jeżeli zgłoszenie do Konkursu nie będzie spełniało wymogów opisanych w Regulaminie, Organizator nie dopuści takiego zgłoszenia do Konkursu jako niezgodnego z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z autorami wybranych przepisów w celu uzupełnienia zgłoszenia do Konkursu w taki sposób, żeby spełniało wymogi opisane w Regulaminie.

3.4  Przepisy zgłaszane do Konkursu powinny spełniać wszystkie wymogi przewidziane w Regulaminie. Przepisy niespełniające wymogów Konkursu nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

4.    Zasady KONKURSU

 • Komisja będzie obradować w dwóch etapach. Na każdym etapie Komisja będzie się kierować następującymi kryteriami: oryginalnością przepisu, atrakcyjnością potrawy, w tym jej wyglądem i ewentualnie smakiem, łatwością wykonania, dostępnością składników, walorami przesłanego zdjęcia potrawy, tj. czy jest dobrej jakości, czy jest dobrze skomponowane i skadrowane, czy potrawa jest na nim dobrze widoczna i czy wygląda apetycznie.
 • W pierwszym etapie Komisja, spośród wszystkich przepisów biorących udział w tej edycji Konkursu, wybierze nie więcej niż czterdzieści najlepszych przepisów, które wezmą udział w drugim etapie Konkursu. Wszystkie przepisy wybrane jako najlepsze w pierwszym etapie Konkursu będą opublikowane na łamach wydania czasopisma „Kropka TV”, które ukaże się na rynku w terminie 15 dni po zakończeniu tej edycji Konkursu. Z zastrzeżeniem pkt 4.3 poniżej, autorzy przepisów wybranych przez Komisję jako najlepsze w pierwszym etapie Konkursu są zwycięzcami Konkursu, którym przysługuje nagroda II stopnia.
 • W drugim etapie Komisja wybierze, spośród przepisów zakwalifikowanych w ramach pierwszego etapu, zgodnie z pkt. 4.2 powyżej, jeden przepis, który uzna za najlepszy. Komisja wybierze najlepszy przepis po wysłuchaniu szczegółowych opinii wszystkich członków Komisji i przeprowadzeniu dyskusji na forum Komisji. Autor przepisu wybranego przez Komisję jako najlepszy w drugim etapie Konkursu jest zwycięzcą Konkursu, któremu przysługuje nagroda I stopnia, tj. takiemu autorowi przysługuje wyłącznie nagroda I stopnia (nie nagroda I i nagroda II stopnia łącznie).
 • Organizator nie zwraca przepisów zgłoszonych do Konkursu.
 • Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest autorem przepisów lub zdjęć zgłaszanych przez niego do Konkursu; (ii) przepisy lub zdjęcia zgłaszane przez niego do Konkursu, nie naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich; (iii) w przypadku, jeżeli przepisy lub zdjęcia zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowią utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przepisów lub zdjęć, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt. 4.6 poniżej; (iv) przepisy lub zdjęcia nie stanowią opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • W przypadku, jeżeli przepisy lub zdjęcia zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowią utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich do przepisów i zdjęć przesłanych Organizatorowi w Konkursie (zwanych dalej każde z osobna „Utworem”), bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 • zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
 • rozpowszechnienie Utworu i jego fragmentów poprzez jego publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie (w tym nadawanie naziemne rozsiewacze cyfrowe lub satelitarne lub kablowe) i reemitowanie, jak również w sieciach telekomunikacyjnych i serwisach mobilnych, a także rozpowszechnienie w postaci wydania elektronicznego tzw. e-wydania za pośrednictwem sieci informatycznej i w sieci teleinformatycznej, w tym w Internecie, publikowanie wewnątrz i na okładkach;
 • publiczne udostępnianie Utworu i jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), na stronach internetowych, w serwisach mobilnych, simulcasting, webcasting, uploading, downloading, browsing, jak również w formie wydań cyfrowych na platformach mobilnych, w szczególności: Apple iOS, Android, Microsoft;
 • wykorzystanie Utworu i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w ppkt. 1 do 6;
 • wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu), na wskazanych w ppkt. 1 do 5 polach eksploatacji.
 • Organizator zastrzega, że zgłoszone do Konkursu przepisy kulinarne i zdjęcie potraw mogą być przez niego zmieniane w niezbędnym zakresie (w szczególności skracane/wydłużane a w przypadku zdjęć również kadrowane lub objęte inną edycją graficzną w celu dostosowania wymiarów zdjęcia do celów i zamierzeń redakcyjnych Organizatora), na co uczestnik niniejszym wyraża zgodę. Ponadto Organizator zastrzega, że zgłoszone do Konkursu przepisy kulinarne i zdjęcie potraw mogą być przez niego rozpowszechnianie na łamach czasopisma „Kropka TV”, na stronie internetowej www.kropkatv.pl, na facebook-u „Kropka TV” lub w innych miejscach, według wyboru Organizatora, na co uczestnik niniejszym wyraża zgodę.
 • Jedna osoba może przesłać w Konkursie nieograniczoną ilość zgłoszeń konkursowych, z takim zastrzeżeniem, że jeden przepis może zwyciężyć w Konkursie tylko raz.
 • Uczestnik niniejszym oświadcza, że na zdjęciu, o którym mowa w pkt 3.2.a czwarty bullet i 3.2.b czwarty bullet (zdjęcie uczestnika), jest utrwalony jego / jej wizerunek, i niniejszym oświadcza, że w przypadku, jeżeli zostanie laureatem Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora jego/jej wizerunku poprzez: rozpowszechnianie wizerunku wewnątrz (na dowolnej stronie) na łamach czasopisma „Kropka TV”, na stronie internetowej www.kropkatv.pl , na facebook-u „Kropka TV” lub w innych miejscach, według wyboru Organizatora, przy zwycięskim przepisie lub w związku ze zwycięskim przepisem.

5.    NAGRODY

 • Nagrodami w Konkursie są:
 • nagroda I stopnia, tj. nagroda pieniężna w wysokości 150 zł;
 • nagroda II stopnia, tj. nagroda pieniężna w wysokości 80 zł.
 • Organizator przewiduje jedną nagrodę I stopnia dla każdorazowego zwycięzcy danej edycji Konkursu, którego przepis został wybrany przez Komisję jako najlepszy w drugim etapie Konkursu, zgodnie z pkt. 4.3 powyżej.
 • Organizator przewiduje po jednej nagrodzie II stopnia dla każdorazowych zwycięzców danej edycji Konkursu, których przepisy zostały wybrane przez Komisję jako najlepsze w pierwszym etapie Konkursu, zgodnie z pkt. 4.2 powyżej, z takim zastrzeżeniem, że autorowi przepisu wybranego przez Komisję jako najlepszy w drugim etapie Konkursu nie przysługuje nagroda II stopnia (przysługuje mu wyłącznie nagroda I stopnia).
 • Nagroda zostanie wydana zwycięzcy Konkursu poprzez przelew bankowy albo przekaz pocztowy, według wyboru zwycięzcy, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej, pod warunkiem, że zwycięzca poda Organizatorowi numer rachunku bankowego, na który Organizator powinien przelać kwotę nagrody lub dane do przekazu pocztowego.
 • Uczestnikom nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody.
 • Z uwagi na to, że Organizator prowadzi działalność w zakresie wydawania czasopism i periodyków, Konkurs jest emitowany z wykorzystaniem środków masowego przekazu, zaś wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 2000,00 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).

6.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: przepis@kropkatv.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora„Petstar Król sp.k” ul. Żurawia 22/615, Warszawa. 00-515, z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs „Przepisy Czytelników Kropka TV”.
 • Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
 • Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 • Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.
 • Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

7.    DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu są podane w „Polityce prywatności” znajdującej się pod adresem: www.kropkatv.pl